• بررسی رابطه بین رهبری آموزشی و عدالت اجتماعی در محیط های دانشگاهی(مطالعه موردی: مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/11
  • تعداد بازدید: 133
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی رابطه بین رهبری آموزشی و عدالت اجتماعی در محیط های دانشگاهی(مطالعه موردی: مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل)

  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد رهبری آموزشی و عدالت اجتماعی در محیط های دانشگاهی بوده است. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی و از نظر هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل بوده اند. با توجه به آماری که از دانشگاه گرفته شد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در سال تحصیلی 1400-1399، 160 هیئت علمی (با احتساب مدرسین) داشته است. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرچسی و مورگان مورد استفاده گردید که تعداد نمونه برابر با  113نفر برآورد شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر مدرسین دانشگاه مورد بررسی بین ابعاد رهبری اموزشی و عدالت اجتماعی رابطه معناداری وجود داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها