• رابطه ی بین اضطراب کرونا و قدرت ایگو با درگیری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/22
  • تعداد بازدید: 108
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  رابطه ی بین اضطراب کرونا و قدرت ایگو با درگیری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان

  عوامل گوناگونی بر درگیری تحصیلی افراد تاثیر گذار می باشد و امروزه اضطراب مرتبط با کرونا تاثیرات نافذی بر جنبه های مختلف افراد جامعه گذاشته است . بنابراین هدف از پژوهش حاضر ، مطالعه ارتباط بین اضطراب کرونا و قدرت ایگو با درگیری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر زنجان بوده است . در این مطالعه 120 نفر به صورت آنلاین از طریق شبکه های مجازی به پرسشنامه روان شناختی قدرت ایگو استروم و همکاران ( 1997 ) ، پرسشنامه درگیری تحصیلی فریدریکس و همکاران (2004)، پرسشنامه اضطراب کرونا ویروس علی پور و همکاران ( 1398 ) پاسخ داده اند .

  تجزیه و تحلیل داده ها براساس نرم افزار 25spss مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت. همچنین برای تعیین روایی پرسشنامه ها، از شاخص نسبت روایی محتوایی ( cvr ) و شاخص روایی محتوایی (cvi)  استفاده شد . و در نهایت برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که بین اضطراب کرونا و درگیری تحصیلی رابطه ی منفی و معنی دار وجود دارد و هم چنین بین قدرت ایگو و درگیری تحصیلی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد .

  در بررسی رابطه ی قدرت ایگو و اضطراب کرونا مشخص شد که بین این دو متغیر رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد. طبق یافته های این پژوهش ، افرادی که قدرت ایگو بهتری دارند ، درگیری تحصیلی بهتری نیز دارند و در برابر اضطراب ناشی از کرونا عملکرد بهتری نشان می دهند . بنابراین برگزاری کارگاه های آموزشی آنلاین و طراحی مداخلات روان شناختی مناسب برای افزایش قدرت ایگو ضروری می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها