• بررسی سواد سلامت در نوجوانان استان تهران در دوره همه گیری کووید 19

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/18
  • تعداد بازدید: 204
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی سواد سلامت در نوجوانان استان تهران در دوره همه گیری کووید 19

  مقدمه: نوجوانی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین دوره های زندگی در حوزه سلامت در نظر گرفته می شود. از موارد تاثیرگذار بر سلامت در این دوران سواد سلامت می باشد.

  هدف: این مطالعه با هدف بررسی سواد سلامت در نوجوانان استان تهران در دوره همه گیری کووید 19 در سال 1399 انجام شده است.

  روش ها: در این پژوهش توصیفی-تحلیلی ، اطلاعات با استفاده روش نمونه گیری خوشه ای از 200 نوجوان در مدارس استان تهران با استفاده از پرسشنامه خود گزارشده ی سنجش سواد سلامت نوجوانان و همچنین پرسشنامه پژوهشگر ساخت دموگرافیک جمع آوری شده است. سپس داده ها در نرم افزار spss نسخه 22 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: نتایج نشان داد 40 درصد از نوجوانان ساکن خانه دارای وضعیت سواد سلامت در حد مطلوب، 8 / 38 درصد نه چندان کافی، 9 / 11 درصد ناکافی و 4 / 9 درصد در حد عالی می باشد. باتوجه به نمره کل پرسشنامه سواد سلامت، میانگین نمره کل در گروه نوجوانان درون خانه 2 / 14 ± 83 / 65 می باشد. باتوجه به مقیاس نمره دهی پرسشنامه، سواد سلامت در نوجوانان ساکن خانه استان تهران نه چندان کافی می باشد.

  نتیجه گیری: باتوجه به نتایج حاصل از مطالعه ی حاضر سواد سلامت در نوجوانان نه چندان کافی بوده است. در بررسی سایر مطالعات نیز سواد سلامت نوجوانان سطح کافی نداشته است و این در حالی است که سواد سلامت به عنوان یک ابزار ارتقادهنده ی سلامت از اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های بهداشتی برخوردار است و ناکافی بودن سواد سلامت در نوجوانان به عنوان گروهی آینده ساز و درعین حال در معرض خطر به شدت آسیب زا می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها