• تعیین اثربخشی درمان فراشناختی بر اضطراب دانش آموزان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/08
  • تعداد بازدید: 181
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  تعیین اثربخشی درمان فراشناختی بر اضطراب دانش آموزان

  اضطراب به معنای نا آرامی می باشد، و به حساسیت های جسمانی و روانی می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان فراشناختی بر اضطراب دانش آموزان طراحی و اجرا شد.

  در این پژوهش 30 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 8 هفته، هر هفته در یک جلسه درمان 60 - 90 دقیقه ای درمان فراشناختی را دریافت نموده اند. در این پژوهش، از پرسشنامه های اضطراب بک بهره گرفته شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که، درمان فراشناختی باعث کاهش اضطراب دانش آموزان می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها