• پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی براساس ابراز گری هیجانی در زنان نابارور

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/03
  • تعداد بازدید: 189
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی براساس ابراز گری هیجانی در زنان نابارور

  مفهوم کیفیت زندگی طی قرن های متمادی همواره موضوعی چالش برانگیز و متاثر از نوع جهان بینی افراد بوده است. لذا بررسی عوامل مرتبط به آن ضرورت خود را نمایان می سازد. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی براساس ابرازگری هیجانی در زنان نابارور انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز مشاره انتخاب، مرکز مشاره معتمد، مرکز مشاوره نور که منطقه 5 شهر تهران در سال 1400 - 1401 بود.

  نمونه مورد مطالعه 200 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه کیفیت زندگی زناشویی گراهام بی اسپنیر (rdas) پرسشنامه ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1990) بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد. یافته ها نشان دادند بین دو متغیر کیفیت زندگی زناشویی با ابرازگری هیجانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد ( 05 / 0 > p ). افزون بر این، ابراز گری هیجانی توانست 52 ٪ واریانس کیفیت زندگی زناشویی زنان بارور را پیش بینی کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها