• تاثیر فصل تولد و برخی از متغیرهای مرتبط بر وزن تولد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/03
  • تعداد بازدید: 161
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  تاثیر فصل تولد و برخی از متغیرهای مرتبط بر وزن تولد

  کم وزنی زمان تولد یکی از مشکلات عمده بهداشت عمومی به شمار می آید که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. برخی مطالعات نشان داده اند که فصل تولد بر وزن هنگام تولد موثر است. در بررسی توصیفی - تحلیلی و مقطعی، 2065 نوزاد متولد شده در سال 1400 شهرستان فریمان به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. اطلاعات موردنیاز از سامانه الکترونیک سلامت سینا استخراج گردید و با استفاده از نرم افزار آماری spss و آزمونهای آماری pearson's chi square و آزمون دقیق فیشر (fishers exact) و آزمون پارامتری t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  7 / 46 % دختر و 3 / 53 % پسر بودند، همچنین 8 / 56 % شهری و مابقی روستایی بودند. درصد lbw کلی 59 / 6 % بود ولی در دختران %7.87 و در پسران 45 / 5 % بود. فراوانی کم وزنی در بهار 3 / 6 % ، در تابستان 6 / 4 % ، در پاییز 1 / 8 % و در زمستان 8 / 6 % بود. میانگین وزن نوزادان دختر و پسر تفاوت معناداری داشت (p<0.001) تنها در فصل تابستان رابطه معناداری بین محل سکونت و وزن هنگام تولد (p=0.02) مشاهده شد، درحالی که بطور کلی رابطه معناداری بین جنسیت و فصل تولد با وزن هنگام تولد یافت نشد. (p=0.24) همچنین بین جنسیت، bmi مادر، تعداد بارداری، نوع زایمان و تعداد مراقبت انجام شده در طول بارداری و چندقلویی با تولد نوزاد کم وزن ارتباط معناداری وجود داشت. ( p<0.05) افزایش پوشش مراقبتهای دوران بارداری و کاهش عوامل خطر زایمان زودرس می تواند در کاهش تولد نوزاد کم وزن نقش مهمی ایفاء کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها