• تاثیر تمرین های پاول بر حافظه (کاری و معنایی) کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر وبردر لاین دختر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/05
  • تعداد بازدید: 167
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  تاثیر تمرین های پاول بر حافظه (کاری و معنایی) کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر وبردر لاین دختر

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تمرین های شناختی پاول بر حافظه کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پپذیر و بردرلاین دختر انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ، از نظر طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری بود. برای انتخاب نمونه آماری به دلیل شیوع کرونا و عدم دسترسی به دانش آموزان از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. به این منظور یکی از مراکزی که دختران عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و بردرلاین دختر را در شهر تهران تحت پوشش داشت، انتخاب شد. سپس از بین دانش آموزان این مرکز تعداد 24 دانش آموز به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند.

  برای گردآوری داده ها از آزمون ساعت برای سنجش هوش دانش آموزان؛ از آزمون n-back برای سنجش حافظه کاری ، از آزمون سیالی کلمات و مقوله های طبقاتی کرمی نوری و همکاران 1387 برای سنجش حافظه معنایی ، و از تمرینهای توانبخشی شناختی پاول به عنوان مداخله استفاده شد. گروه آزمایش 5 جلسه یک ساعته (هر هفته یک جلسه) تحت تمرین های شناختی پاول قرا گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند.

  آزمون ها قبل و بعد از اجرای مداخله و همچنین سه ماه پس از درمان از هر دو گروه گرفته شد. نتایج منجر به تایید هر سه فرضیه پژوهش شد. یافته ها نشان دادند که تمرین های شناختی پاول بر حافظه کاری و حافظه معنایی دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و بردرلاین دختر تاثیر معناداری داشتند. بنابراین تمرین های شناختی پاول به عنوان رویکرددرمانی برای بهبود حافظه کودکان دچار اختلال ذهنی مرزی پیشنهاد می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها