• بررسی رابطه قدردانی و شادکامی با بهزیستی روانشناختی با توجه به نقش میانجی گری امید به زندگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/08
  • تعداد بازدید: 252
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  بررسی رابطه قدردانی و شادکامی با بهزیستی روانشناختی با توجه به نقش میانجی گری امید به زندگی

  پژوهش حاضر با هدف « بررسی رابطه قدردانی و شادکامی با بهزیستی روانشناختی با توجه به نقش میانجی گری امید به زندگی » انجام شد. این پژوهش که ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی از نوع همبستگی بود و بین  170 نفر از زنان شاغل شهر اراک بررسی شد. برای جمع آوری داده های موردنیاز از پرسشنامه های قدردانی مک کلوف و همکاران (2002)، شادکامی آکسفورد (1989)، بهزیستی روانشناختی ریف (2001) و امیدواری اشنایدر و همکاران (1991) استفاده گردید و با استفاده از نرم افزار 24 spss و با روش رگرسیون و آزمون سوبل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج به دست آمده نشان داد که قدردانی و شادکامی با بهزیستی روانشناختی رابطه معناداری دارند و همچنین نقش میانجی گری امید به زندگی نیز تأیید شد. به عبارتی قدردانی با بهزیستی روانشناختی با میانجی گری امید به زندگی رابطه مثبت دارد. همچنین رابطه شادکامی با بهزیستی روانشناختی با میانجی گری امید به زندگی نیز تایید شد و در نهایت نتیجه گیری شد که قدردانی و شادکامی با بهزیستی روانشناختی با توجه به نقش میانجی گری امید به زندگی رابطه معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها