• بررسی رابطه بین ریسک کل و تاب آوری مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/03/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/03/27
  • تعداد بازدید: 90
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین ریسک و تاب آوری مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش انجام پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی، و به لحاظ ماهیت از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 5 ساله از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1400  است.  به منظور نمونه گیری به شیوه غربالگری استفاده شده است. پس از اعمال حذف سیستماتیک بر اساس محدودیت‌های فوق الذکر تعداد  138 شرکت به عنوان جامعه آماری  انتخاب و مورد داده‌کاوی قرار گرفتند.

  از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی (با استفاده از نرم افزار eviews) برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها حاکی از تایید فرضیه ها و برازش مناسب مدل پژوهش است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین ریسک کل و تاب آوری مالی شرکت ارتباط معناداری وجود دارد. بنابراین شرکت های دارای تاب آوری بالا شرکت هایی هستند که در توسعه اجرای استراتژی های خود پویایی بیشتری دارند و در غلبه بر ریسک های خارجی برای سازمان، بهتر عمل می کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها