• واکاوی تجربه زیسته معلمان پیرامون تأثیر محیط آموزشی آنالین بر انزوای اجتماعی دانش آموزان دوره اول ابتدایی شهرستان نورآباد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/04/06
  • تعداد بازدید: 151
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  هدف پژوهش حاضر، واکاوی تجربه زیسته معلمان پیرامون تأثیر محیط آموزشی آنالین بر انزوای اجتماعی دانش آموزان دوره اول ابتدایی شهرستان نورآباد  بود. این پژوهش از نظر هدف، در زمرهی پژوهشهای کاربردی و از نظر روش پدیدارنگاری بود. جامعهی آماری این پژوهش، شامل معلمان دوره اول ابتدایی شهرستان نورآباد بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و مالک محور بود. حجم نمونه بر اساس اصل اشباع نظری صورت گرفت. در راستای روش پژوهش، دادههای پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری شد.

  تجربه زیسته معلمان از انزوای اجتماعی بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان دوره اول ابتدایی شهرستان نورآباد در آموزش آنالین  (مورد مطالعه: معلمان دوره اول ابتدایی شهرستان نورآباد) : استفاده از روشهای تدریس فعال/فراگیرمحور، ارائه تکالیف متنوع وخالقانه، اهمیت قائل شدن برای تعامالت دوستانه با فراگیران، به دست آوردن قدرت یا احساس کنترل دانش آموزان با موقعیت بالا، ارتباط منظم و مستمر، تبادل تجارب آموزشی، ایجاد مهارت و افزایش صمیمیت، تبعیت از قوانین، استقلال در تصمیم گیری های آموزشی، ارائه مشورت و همفکری در امور مختلف؛ تجربه زیسته معلمان از انزوای اجتماعی بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان دوره اول ابتدایی شهرستان نورآباد در آموزش آنلاین (مورد مطالعه: معلمان دوره اول ابتدایی شهرستان نورآباد ) ...

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها