• بررسی رابطه بین متعییر های مدل بومی پاسخگویی سازمانی با رویکرد اعتماد عمومی در سازمان های دولتی ایران با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/24
  • تعداد بازدید: 85
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  پژوهش جاری با هدف بررسی تاثیر و تحلیل مسیر بین اجزاء چارچوب مفهومی مدل بومی پاسخگویی سازمانی با رویکرد اعتماد عمومی در سازمان‌های دولتی ایران می‌باشد. روش این پژوهش کمی بوده و به لحاظ هدف در زمره مطالعات توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و مسئولین سازمان‌های دولتی استان اردبیل که 234 نفر به عنوان شرکت‌کنندگان پژوهش همکاری کردند و نمونه گیری در این تحقیق بصورت کل شماری انجام پذیرفت. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسش نامه محقق ساخته پاسخگویی سازمانی با رویکرد اعتماد عمومی. جهت تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی برای توصیف معرف های نمونه های آماری و توصیف مقولات و از آمار استنباطی نیز جهت تحلیل کمی مدل بهره گرفته شد.

  بجهت اطلاع از یکنواخت بودن و نرمال بودن داده ها و مجوز استفاده از آمار استباطی نیز آزمون (k-s) انجام گرفت که نتایج آزمون نشان از سطح معناداری برای همه متغییرها بود. تحلیل آماری بر روی 31 مضمون و مقوله در قالب شش بعد شرایط علی (4 مولفه)، عوامل مداخله‌ای (5 مولفه)، بسترهای حاکم و یا شرایط زمینه‌ای (5 مولفه)، هسته یا پدیده اصلی (6 مولفه)، راهبردها و استراتژی‌ها (6 مولفه) و پیامدها و نتایج (5 مولفه) که اجزاء چارچوب مفهومی مدل را شامل می شوند؛ بررسی گردید، نتایج معادلات ساختاری نشان داد که متغیرهای تحقیق با ضریب مسیر و t-value معناداری مثبت بر همدیگر تاثیر دارند، نهایتا سایر شاخص‌های برازندگی مدل ساختاری نیز به تائید شدن مدل مفهومی کمک کردند. نهایتا جهت پاسخگویی بهتر سازمان های دولتی و بدست آوردن اعتماد عموم پیشنهاداتی در این راستا ارائه گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها