• اثر جیره های حاوی سطوح مختلف پودر زنجبیل و دارچین بر برخی پارامترهای سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 2489
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پودر زنجبیل و دارچین، بر برخی فاکتورهای موثر بر سیستم ایمنی طراحی شد. در این آزمایش از 240 قطعه جوجه خروس یکروزه سویه راس 308 در 6 تیمار با 4 تکرار و هر تکرار 10 جوجه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی به گروه های جیره پایه (شاهد)، جیره پایه با سطح توصیه شده تجاری سین بیوتیک و جیره پایه با 0.4 و 0.8 درصد دارچین و جیره پایه با 0.4 و 0.8 درصد زنجبیل تقسیم شدند. جوجه ها در طول دوره آزمایش از سیستم نوری مداوم برخوردار خواهند بود و آب و خوراک روزانه در دسترس و در قفس پرورش داده می شود. نتایج نشان داد بین تیمارها از نظر تعداد گلبول های سفید تفاوت معنی داری وجود نداشت (p>0.05). از نظر لنفوسیت کمترین تعداد مربوط به تیمار شاهد بود که با همه تیمارها باستثنای تیمار 0.4 زنجبیل تفاوت معنی دار داشت (p<0.05)بین تیمارهای حاوی مواد افزودنی بیشترین نسبت هتروفیل به لنفوسیت، مربوط به تیمار شاهد بود که با همه ی تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی داری داشت (p<0.05)از نظر هتروفیل بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). سطوح مختلف پودر زنجبیل و دارچین باعث بهبود تیتر آنتی بادی علیه بیماری گامبورو و برونشیت نسبت به تیمار شاهد شدند (p<0.05). از نظر درصد وزن تیموس، بورس فابرسیوس و طحال بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی دار مشاهده نشد (p>0.05). نتایج این نشان داد پودر دارچین و زنجبیل دارای پتانسیل جایگزینی برخی مود افزودنی تجاری رایج در صنعت طیور کشور را دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها