اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی، طرح واره ناسازگارانه ی اولیه و رضایت جنسی در زنان و مردان دارای روابط فرازناشویی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/06/13
  • تعداد بازدید: 1204
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی ابعاد شخصیت، طرحواره های ناسازگارانه و رضایت جنسی در زنان و مردان دارای روابط فرا زناشویی شهر شیراز انجام شد. طرح پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 100 نفر بود که به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه و به وسیله مصاحبه تشخیصی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی رضایت جنسی مریم یاوری، پرسشنامه ی شخصیت neo و پرسشنامه ی طرحواره یانگ فرم کوتاه بود. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد تقریبا بین تمامی ابعاد طرح واره ها با رضایت جنسی رابطه ی منفی و معنا دار  وجود دارد. همچنین ابعاد دلپذیری و مسئولیت پذیری با رضایت جنسی رابطه مثبت و معنا دار و بعد روان نژندی با رضایت جنسی رابطه منفی و معنا دار داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها