اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • نقش شناخت های داغدیدگی در سلامت روان نوجوانان داغدیده

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/06/13
  • تعداد بازدید: 871
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   نوجوانان داغدیده، مشکلات متعددی درسلامت جسمی و روانی و سازگاری اجتماعی را تجربه می نمایند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین شناخت های سوگ وسلامت روان نوجوانان داغدیده بود. دراین مطالعه توصیفی- مقطعی، با مراجعه به دبیرستان های شهر اصفهان 76 نوجوان (40دختر و 36 پسر) داغدیده به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه شناخت های سوگ و پرسشنامه سلامت عمومی بود و داده ها با استفاده ازتحلیل همبستگی و رگرسیون همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج نشان داد که بین زیرمقیاس های شناخت های سوگ (خود، زندگی، آینده و تفسیرهای تهدید آمیز ) با سلامت روان نوجوانان رابطه معنی داری وجود دارد (p<0.01)نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که شناخت های سوگ ، پیش بینی کننده قوی ومعنی داربرای سلامت روان نوجوانان داغدیده هستند و قادربه تبیین 82.6 درصد واریانس سلامت روان هستند (p<0.0005)نتایج پژوهش حاضر با تأیید نقش باورها و شناخت های سوگ در سلامت روان داغدیدگان ، تلویحاتی درجهت کاربرد سنجش ودرمان شناختی درکار با مراجعان داغدیده دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها