اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • ذهنیت فلسفی و تأثیر نگرش به شیوه های نوین تدریس بر بهبود سوادخواندن و نوشتن (مطالعه موردی:پایه های اول و دوم و سوم ابتدایی زاهدان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/06/13
  • تعداد بازدید: 672
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ روش های نوین تدریس با یادگیری و بهبود سواد خواندن و نوشتن در دانش آموزان در پایه های اول و دوم و سوم ابتدایی شهرستان زاهدان می باشد. تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی به انجام رسید. در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج حاصل نشان می دهد که بین استفاده از روش های نوین تدریس، بهبود سوادخواندن و نوشتن و یادگیری در دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم