همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تعیین رابطه سرسختی روان شناختی و تعهد زناشویی با رضایت از زندگی کارکنان زن متأهل مراکز بهداشتی و درمانی شهر رشت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/06/13
  • تعداد بازدید: 1058
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین رابطه سرسختی روان شناختی و تعهد زناشویی با رضایت از زندگی کارکنان زن متأهل مراکز بهداشتی و درمانی شهر رشت انجام شد که روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. زنان متأهل مراکز بهداشتی و درمانی شهر رشت می باشد که تعداد کل آنها 592 نفرند که  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به حجم 211 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سرسختی روان شناختی کوباسا (1979)، رضایت زندگی دینر و همکاران (1985) و پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین سرسختی روان شناختی و تعهد زناشویی با رضایت از زندگی کارکنان زن متأهل مراکز بهداشتی و درمانی شهر رشت رابطه مثبت و معنادار در سطح 0.001 وجود دارد. تعهد شخصی به عنوان قویترین متغیر پیش بین  توانسته است 18 درصد واریانس متغیر ملاک (رضایت از زندگی) را تبیین کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها