• بررسی رفتارهای ارتقاء سلامتی اولیه و غربالگری سرطان در سالمندان ارومیه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 854
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پیش زمینه و هدف: جمعیت جهان مسن تر می شود. با طولانی شدن عمر، رفتارهای ارتقاء سلامتی اهمیت بیشتری پیدا می کنند. این مطالعه با هدف بررسی رفتارهای ارتقاء سلامتی در سالمندان ارومیه و تعیین متغیرهای موثر بر شرکت سالمندان در این فعالیت ها صورت گرفت است.

  مواد و روش کار: این یک مطالعه توصیفی - مقطعی می باشد که در آن 242 نفر از سالمندان بالای 60 سال به صورت نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه مشتمل بر ویژگی های دموگرافیک، تعداد بیماری مزمن، وضعیت سلامت جسمانی، وضعیت سلامت ذهنی، رفتارهای ارتقاء سلامتی و غربالگری سرطان بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آنالیز رگرسیون چند متغیره تجزیه تحلیل شدند.

  یافته ها: میانگین سن شرکت کنندگان 8.36±69.67 بود. از بین فعالیت های ارتقاء سلامتی اولیه (ورزش، کاهش کلسترول غذا، رژیم غذایی کم نمک و پرفیبر)، رژیم غذایی کم نمک با 64.4 درصد بیشترین و از غربالگری سرطان (ماموگرافی، پاپ اسمیر، معاینات پروستات، آزمایش خون مخفی مدفوع و معاینات پوستی)، آزمایش خون مخفی مدفوع با 27.7 درصد بیشترین رفتار ارتقاء سلامتی بودند. آنالیز رگرسیون نشان داد که وضعیت شغل، سطح تحصیلات، وضعیت سلامت روانی، سن و جنس عوامل پیشگویی کننده در انجام فعالیت های ارتقاء سلامتی سالمندان بودند.

  بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که غیر از کاهش نمک و کلسترول در رژیم غذایی، شرکت سالمندان در بقیه فعالیت های ارتقاء سلام تی اولیه و غربالگری سرطان در سطح پایین بود. به نظر می رسد آموزش همگانی و آموزش خانواده ها در مورد فواید رفتارهای ارتقاء سلامتی، شروع این آموزش ها در سنین پایین، در دسترس بودن خدمات و فاکتورهای محیطی دیگر می تواند شرکت در فعالیت های ارتقاء سلامتی سالمندان را افزایش دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها