• بررسی تأثیر برنامه های مدون آموزش مداوم در میزان آگاهی پزشکان عمومی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 711
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: آموزش مداوم پزشکی به عنوان امری ضروری جهت حفظ و ارتقاء مهارت های فارغ التحصیلان پزشکی محسوب شده و بر این اساس برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی با هدف ارتقاء دانش و مهارت های شغلی و بهبود ارائه خدمات بهداشتی- درمانی در کشور در حال اجرا می باشد. اکنون پس از گذشت چند سال از شروع برنامه های آموزش مداوم، این پرسش در مورد اثر بخشی آموزش های مذکور و راه کارهای بهینه نمودن آن مورد توجه می باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان دانش شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم و نیز میزان آن پس از برگزاری برنامه های آموزش مداوم می باش.

  مواد و روش ها: جامعه مورد مطالعه تمامی پزشکان عمومی بودند که طی بهار سال 1385 در برنامه های مدون آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مازندران (شهرستان ساری) شرکت داشتند. روش نمونه گیری سرشماری بود. ابزار سنجش در این مطالعه پرسش نامه های خود ایفا و چند گزینه ای بود که علاوه بر سوالات دموگرافیک، میزان آگاهی شرکت کنندگان را نسبت به موضوعات ارائه شده در بازآموزی ها می سنجید که پایایی آن با روش آزمون مجدد با r=0.85

  و روایی آن توسط چند تن از اساتید رشته تخصصی مذکور و برگزارکنندگان بازآموزی تایید شده بود. پرسش نامه ها قبل از برگزاری برنامه ها و پس از آن در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. داده ها وارد نرم افزار spss 13 شده و با استفاده از شاخص های آماری مناسب، تجزیه و تحلیل شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها