• بررسی شیوه های مراقبت از دهان و دندان در دانش آموزان دبیرستانی استان زنجان، 1384

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 736
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای فساد و خرابی دندان ها و عوارض شناخته شده ی آن و گزارش هایی مبنی بر تاثیر رفتارهای بهداشتی در ارتقای بهداشتی دهان و دندان، این مطالعه به منظور تعیین شیوه های مختلف مراقبت از دهان و دندان در بین نوجوانان استان زنجان طی سال تحصیلی 1383 تا 1384 صورت گرفت.

  روش بررسی: این تحقیق توصیفی بر روی 1500 دانش آموزان دبیرستانی صورت پذیرفت که به روش نمونه گیری تصادفی و خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند. ابزار مطالعه پرسش نامه ی محقق ساخته که به منظور تعیین روایی آن از روش اعتبار محتوا و به منظور تعیین پایایی آن از روش آزمون مجدد استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار وصیفی و آزمون کای اسکوئر به منظور تعیین اختلاف بین گروه های مختلف (بر اساس برخی ویژگی های دموگرافیک) مورد قضاوت آماری قرار گرفت.

  یافته ها: بیشترین شیوه ی مراقبت از دندان ها در دانش آموزان مسواک زدن (89.7 درصد) بود که آزمون آماری تفاوت معنی داری را بر حسب جنس (p=0.001)، پایه های مختلف تحصیلی (p=0.04)، دبیرستان های مختلف (p=0.02) و مناطق مختلف تحصیلی (p=0.001) نشان داد.

  نتیجه گیری: شیوه ی غالب مراقبت از دندان ها توسط نوجوانان استان، تنها به کاگیری مسواک بود. از این رو برنامه ریزی به منظور به کارگیری شیوه های مختلف مراقبت دهان و دندان در نوجوانان اکیداً توصیه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم