• بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان نسبت به روش های جلوگیری از حاملگی اورژانس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 502
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: حاملگی ناخواسته یکی از شایع ترین مشکلات بهداشتی در جهان است. روش جلوگیری از حاملگی اورژانس موثرترین روش برای حل این مشکل می باشد. جهت شناسایی و رفع باورهای نادرست نسبت به این روش ها به عنوان عامل بازدارنده در استفاده آن ها، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان درباره ی روش های جلوگیری از حاملگی اورژانس انجام گرفت.

  روش بررسی: نگرش تعداد 1019 نفر از دانشجویان در مورد روش های جلوگیری از حاملگی اورژانس با استفاده از پرسشنامه ی خود ساخته شامل مشخصات دموگرافیک و سوالات نگرش مورد بررسی و با استفاده از جدول فراوانی داده ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: حدود یک سوم (35.2 درصد) افراد دارای نگرش مثبت، بیش از نیمی از آن ها (64.1 درصد) بی نظر و کمتر از یک درصدشان (0.7 درصد) دارای نگرش منفی نسبت به این روش ها بودند. بیش از نیمی از افراد تمایل به استفاده از آن داشتند و نزدیک به یک سوم آن ها میزان موفقیت این روش ها را بسیار خوب می دانستند. 36 درصد مایل بودند آن را از بخش خصوصی تهیه و 35 درصد عنوان کرده بودند که به دلیل حجب و حیا اقدامی در این خصوص انجام نمی دهند بیش از یک سوم معتقد بودند که استفاده از این روش ها اشکال شرعی دارد.

  نتیجه گیری: مهم ترین موانع برای تهیه ی این روش ها داشتن حجب و حیا و برای مصرف، اعتقاد به اشکال شرعی بود که به عنوان عوامل موثر در ایجاد نگرش منفی مطرح بودند که با برگزاری کلاس های مشاوره تا حدود زیادی می توان موانع را برطرف و نگرش مثبت را در افراد تقویت کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم