• مقایسه سطح آگاهی از خودآزمایی پستان در دانشجویان دختر دانشگاه های علوم و علوم پزشکی شیراز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 764
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: سرطان پستان به عنوان شایعترین بدخیمی در زنان، در دسته تومورهای با رشد آهسته قرار داشته و یکی از معدود بدخیمی هایی است که در صورت تشخیص زودرس پیش آگهی خوبی دارد. مناسب ترین و موثرترین روش غربالگری سرطان پستان، خودآزمایی پستان ها است. بدین لحاظ و به منظور بررسی آگاهی از خودآزمایی پستان ها، مطالعه ای در بین دانشجویان دختر دانشگاه های علوم پزشکی و علوم شیراز در سال 1383 انجام گرفت.

  روش بررسی: مطالعه حاضر، مطالعه ای مقطعی  تحلیلی می باشد که بر روی 198 دانشجوی دختر دانشگاه شیراز و 180 دانشجوی دختر دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفت. دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، تصادفی (رشته های تحصیلی طبقات را تشکیل می دادند) انتخاب و اطلاعات مطالعه با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از جمع آوری، داده ها وارد نرم افزار آماری spss گردید و تجزیه و تحلیل های لازم توسط آزمون هایanova, independent sample t- test ، رگرسیون خطی و آمار توصیفی صورت پذیرفت.

  یافته ها: مهم ترین نتایج به شرح زیر است: از کل 12 سؤال مربوط به آگاهی، میانگین آگاهی از breast self examination (bse) در دانشجویان دانشگاه شیراز 7.6±4.7 و در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 2.9±5.8 بود که اختلاف بین آنها از لحاظ آماری معنی دار بود (p=0.049). میزان آگاهی از خودآزمایی پستان ها با سابقه فامیلی سرطان پستان، سن، سال تحصیلی و وضعیت تأهل اختلاف معنی داری نشان نداد. اما، میزان آگاهی از خودآزمایی پستان در بین دانشجویانی که این واحد را به عنوان واحد درسی می گذرانند با دانشجویانی که این آموزش را به عنوان واحد در سی ندارند، اختلاف معنی داری را نشان داد (p<0.000).

  نتیجه گیری: با توجه به یافته های فوق، می توان به این نتجه گیری کلی رسید که سطح آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بالاتر از دانشجویان دانشگاه علوم شیراز بوده است. اما در کل، دانشجویان سطح آگاهی پایین تر از حد میانگین داشتند. لذا، لزوم آموزش از طریق همکاری دانشکده ها در قالب جلسات آموزشی اجتناب ناپذیر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم