• نتایج بررسی کیفیت شنوایی دانش آموزان دبستانی ارومیه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 583
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از این مطالعه تعیین توزیع فراوانی انواع کم شنوایی ها بین دانش آموزان 12-7 ساله دبستانهای دولتی شهر ارومیه بود. این مطالعۀ سنجشی-توصیفی به صورت مقطعی در دبستانهای دولتی شهر ارومیه در سال تحصیلی 79-1378 انجام پذیرفت. در این مطالعه 3000 گوش مربوط به 1500 دانش آموز دبستانی (750 دختر و 750 پسر) که به طور تصادفی و طی دو مرحله از بین دانش آموزان دبستانهای دولتی شهر ارومیه در سال تحصیلی 79-1378 انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. از مجموع 1500 نفر مورد بررسی 1413 نفر (94.2 درصد) از دانش آموزان در آزمون غربالگری قبول و 5.8 درصد آنها رد شدند. از بین موارد رد شده 23 نفر دچار کاهش شنوایی در یک گوش (1.53 درصد) و 64 نفر در هر گوش (4.27 درصد) بوده اند. نوع کاهش شنوایی در بین 3000 گوش مورد بررسی از جمع 151 گوش آزرده در 94 گوش (3.13 درصد) انتقالی، در 55 گوش (1.83 درصد) حسی عصبی و در 2 گوش (0.07 درصد) مختلط بود. حالت های ناهنجار مجرای گوش خارجی 5.1 درصد بود که بیشترین میزان مربوط به وجود سرومن در مجرا تعلق داشت (3.13 درصد). حالت های ناهنجار پردۀ تمپان در 14.4 درصد از نمونه ها مشاهده شد که بیشترین میزان به درون کشیدگی پردۀ تمپان مربوط بود ( 6درصد) که این موارد در دختران بیشتر از پسران بود. تمپانوگرام های ناهنجار هم در 13.23 درصد موارد مشاهده گردید که بیشترین میزان مربوط به نوع c بود (5.37 درصد). موارد ناهنجار تمپانوگرام در هر دو گوش در دختران بیش از پسران بود و در بررسی ارتباط جنسیت با تمپانومتری آزمون x2 تفاوت معنی داری را نشان داد (p<0.05). به طور کلی 7.6 درصد از افراد نیازمند اقدامات درمانی و 1.13 درصد نیازمند خدمات توانبخشی بودند. درصد آگاهی والدین، آموزگاران و دانش آموزان از مشکل کم شنوایی به ترتیب 36.8، 18.4 و 39.1 درصد بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم