همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • رابطه آموزش کارکنان بر توانمندسازی و عملکرد شغلی آنان (مورد مطالعه: اداره آب و فاضلاب شهری زنجان)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 689
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین دوره های آموزشی و توانمندسازی کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره آب و فاضلاب شهری زنجان بوده است. در مجموع 80 نفر از کارکنان اداره آب و فاضلاب شهری زنجان در این مطالعه شرکت کردند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و آزمون  t-testتجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین دوره های آموزشی و توانمندسازی کارکنان و عملکرد شغلی کارکنان اداره آب و فاضلاب شهری  زنجان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. تعدادی پیشنهاد نیز در تئوری و عمل مطرح گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها