اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 747
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران می باشد. ساختار مالکیت با دو بعد شرکتهای نهادی و شرکتهای خصوصی بعنوان متغیر مستقل و کیفیت حسابرسی که از طریق مدل جونز محاسبه می شود بعنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. شرکت های پذیرفته شده بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 88-92 جامعه آماری (512 شرکت) می باشد که با توجه به نمونه گیری بصورت حذف سیستماتیک 102 شرکت به عنوان نمونه آماری تعیین شده است. تحقیق حاضر مبتنی بر تحقیقات  کتابخانه ایی است و این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت به صورت پیمایشی می باشد. داده های مربوط متغیر به وسیله نرم افزارها و سی دی ها و سایت های مربوطه به بورس تهران، جمع آوری گردید. بررسی داده های گردآوری شده با نرم افزار (spss) و آزمون رگرسیون انجام پذیرفت. در کل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که مالکیت شرکتها بصورت نهادی بر کیفیت حسابرسی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است. مالکیت شرکتها بصورت خصوصی بر کیفیت حسابرسی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است. مالکیت شرکتها بصورت خصوصی بر کیفیت حسابرسی نسبت به شرکت های نهادی، مثبت تر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها