• تاثیر نیتریک اکساید بر کورتکس پره فرونتال مغز موش صحرایی بالغ متأثر از استرس بی حرکتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 594
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: نیتریک اکساید مولکول کوچک ناپایداری است که در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک بدن نقش دارد. قشر پره فرونتال مغز نقش بسیار مهمی در شخصیت و وضعیت روحی دارد و بعد از تولد به تکامل خود ادامه داده و تحت تأثیر عوامل محیطی و جسمی نظیر استرس قرار می گیرد. در این تحقیق اثر نیتریک اکساید روی کورتکس پره فرونتال مغز موش صحرایی متأثر از استرس مورد بررسی قرار گرفت تا تأثیر همزمان استرس و نیتریک اکساید روی تکامل پس از تولد کورتکس پره فرونتال موش صحرایی مشخص گردد.

  روش بررسی: این مطالعه تجربی روی 48 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به وزن 80 تا100 گرم انجام شد. 48 موش به دو گروه 24 تایی تحت استرس و فاقد استرس تقسیم بندی شدند. هر گروه 24 تایی به 4 گروه 6 تایی تقسیم شدند. به هر گروه 6 تایی به مدت 30 روز (یک ماه) به ترتیب ماده 200 l-arginine میلیگرم بر کیلوگرم حل شده در 2 سی سی نرمال سالین و 20 l-name میلیگرم بر کیلوگرم حل شده در 2 سی سی نرمال سالین به صورت داخل صفاقی و 7-nitroinazole (25 mg/g) به صورت زیرجلدی تزریق شد. پس از یک ماه مغز موش ها خارج گردید و به دو قسمت شامل نیمه قدامی برای بررسی بافت شناسی و نیمه خلفی برای تعیین میزان نیتریک اکساید تقسیم شد. بررسی های بافت شناسی با تهیه مقاطع سریال 10 میکرونی و رنگ آمیزی (h&e) انجام شد. برای تعیین میزان نیتریک اکساید، نمونه ها هموژنیزه و با محلول solch مخلوط شده و به وسیله روش اسپکتوفتومتری با طول موج 540 نانومتر مورد بررسی قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها