• بررسی عوامل مؤثر بر تاخیر زمانی قوس مرکزی رفلکس h و تعیین رابطه بین آنها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 492
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   
  زمینه و هدف: بررسی رفلکس (tp) h، یکی از روشهای تشخیصی الکتروفیزیولوژیک است که درگیری ریشه عصبی اولین عصب ساکرال (s1) را ارزیابی می کند. این رفلکس، مسیری نسبتًا طولانی را طی می کند و حساسیت تشخیصی آن برای ضایعات خفیف ریشه s1 کم است؛ لذا محققین سعی کرده اند که طول این مسیر را کوتاه کنند؛ بررسی قوس مرکزی رفلکس (tc) h، یکی از این تلاشهاست که احتمالاً دقت آن برای تشخیص رادیکولوپاتی s1 از رفلکس h بیشتر است. این مطالعه به منظور بررسی عوامل موثر بر آن و نیز معادله رگرسیون مربوطه انجام شد.
   

  مواد و روش ها: پس از توضیح روش بررسی، 40 داوطلب سالم مورد مطالعه قرار گرفتند که 26 نفر (65 درصد) مرد و 14 نفر (35 درصد) زن بودند. میانگین سن این گروه 37 سال و میانگین طول ساق نیز 36.4 بود. ثبت رفلکس (tp, tc) h از عضله گاستروکنمیوس–سولئوس راست بر اساس تحریکات submaximal و با مدت یک هزارم ثانیه و با کنترل دما انجام گردید.

  یافته ها: میانگین tp و انحراف معیار آن به ترتیب 1.66ms, 28.8 ms بود :ms) هزارم ثانیه). میانگین tc و انحراف معیار آن به ترتیب 0.6 ms, 6.78 ms بود. بین tc و طول ساق ارتباط معنی دار وجود داشت (p<0.05). ارتباط tc و سن معنی دار بود (p<0.05). بین  tp و هر دو متغیر سن و طول ساق ارتباط معنی دار وجود داشت. بین tc, tc نیز ارتباط معنی دار وجود داشت (p<0.05). همچنین معادلات رگرسیونی tp=0.04 a+0.3 l+ 16.13, tc=0.07 tp + 4.56, tc= 0.04 l + 5.28 حاصل شدl) : طول ساق بر حسب سانتیمتر، a: سن بر حسب سال، :tc, tp بر حسب هزارم ثانیه).

  نتیجه گیری: با توجه به یافته های ا ین مطالعه، به نظر می رسد که برای باریکتر کردن محدوده نرمال، باید در بررسیهای بالینی، طول ساق را نیز مدنظر قرار داد. از طرف دیگر لازم است تحقیقات بیشتری درباره حساسیت و ویژگی روش مزبور در تشخیص رادیکولوپاتی s1 و مقایسه آن با سایر روشها انجام گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها