• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1378/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1378/01/01
  • تعداد بازدید: 523
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: مواد زائد جامد همیشه به عنوان یکی از آلاینده های اصلی محیط زیست مورد توجه بوده و با پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت، منجر به تولید بیشتر و متنوع تر زباله شده است و توجه خاص به مدیریت مواد زائد جامد از اهمیت بالائی برخوردار می باشد. روشهایی که امروزه در بیمارستان های ایران اجرا می شود در بعضی موارد روشهای کاملی نیست و نیازمند اصلاح می باشد. به همین منظور بررسی وضعیت تولید زباله در بیمارستان مورد نظر دارای 682 تخت ثابت و با میانگین 431.2  بیمار بستری در روز جهت تعیین وضع موجود و مقایسه نتایج حاصل با مطالعات مشابه انجام گردید. روش کار: مطالعه انجام شده از نوع توصیفی مقطعی و در خصوص شناخت دقیق کمیت پسماند بیمارستانی می باشد. عملیات توزین جداگانه زباله های عفونی و شبه خانگی بمدت 85 روز در ایام هفته از شنبه تا جمعه و قبل از تحویل زباله های بیمارستان به شهرداری در ساعات 24-23 انجام گردید. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار spss و آزمونهای آنووا و توکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: میانگین دانسیته زباله های شبه خانگی و عفونی به ترتیب 101.15 و 94.63 کیلوگرم بر متر مکعب، می باشد. میانگین وزن زباله های شبه خانگی و عفونی به ترتیب 1297.6 و 640.86 کیلوگرم در روز با میانگین تعداد بیمار بستری 431 نفر در روز بود. نتایج نشان می دهند که میانگین وزن زباله شبه خانگی تولیدی در روزهای شنبه الی چهارشنبه نسبت به جمعه اختلاف معنی داری دارند (p<0.05). میانگین سرانه تولید زباله شبه خانگی و عفونی به ترتیب 3.07 و 1.52 کیلوگرم به ازای هر بیمار بستری بوده است. با توجه به سرانه 4.58 کیلوگرم به ازای هر بیمار بستری برای کل زباله های تولیدی، هزینه روزانه فقط بابت زباله تولیدی تحویلی به شهرداری به ازای هر بیمار بستری در روز مبلغ 2131 ریال می شود. از کل زباله های تولیدی، 67% آن پسماندهای شبه خانگی و 33% آن پسماندهای عفونی هستند. بحث: در بررسی مدیریت زباله بیمارستانی تعیین وضع موجود و مقدار و سرانه تولید زباله در اولویت نخست است که در این طرح هم مورد توجه قرار گرفته است. تولید 4.58 کیلوگرم زباله های شبه خانگی و عفونی به ازای هر بیمار بستری در مقایسه با میزان متوسط  سرانه مورد انتظار در تهران و ایران که 2.71 کیلوگرم می باشد، و اختصاص 33% زباله تولیدی به زباله عفونی در مقایسه با مقادیر توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت (10%-15%) رقم بالائی به نظر می رسد و نشان دهنده عدم اجرای کامل طرح تفکیک پسماندهای عفونی و شبه خانگی و ضرورت توجه بیشتر به این مسئله می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها