• ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1378/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1378/01/01
  • تعداد بازدید: 543
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  اهداف: تعهد سازمانی و رضایت شغلی دو عامل مهم در پیشگویی و درک رفتار سازمانی هستند که بررسی آن به سرپرستان در شناسایی مشکلات بالقوه کمک می کند. کارکنان سازمان، شاخص سنجش میزان برتری آن سازمان هستند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستان ها انجام شد.

  روش ها: در مطالعه ای توصیفی- همبستگی، 132 پرستار با مدرک فوق دیپلم به بالا، دارای عضویت رسمی و حداقل سه سال سابقه کار شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. گردآوری داده ها با پرسش نامه های رضایت شغلی لوتانز و تعهد سازمانی آلن و می یر انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون مجذور کای و با نرم افزار spss 11 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: 43.17% پرستاران از شغل خود راضی بودند و 40.17% دارای تعهد سازمانی بودند. بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط معنی داری وجود داشت (p<0.001). همچنین، تعهد سازمانی با متغیرهای مسکن و وضعیت تاهل ارتباط معنی داری داشت؛ اما با متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات و  پست سازمانی ارتباط معنی داری نداشت. رضایت شغلی نیز با سطح تحصیلات، وضعیت تاهل و جنسیت ارتباط معنی داری داشت؛ ولی با سایر متغیرهای دموگرافیک ارتباط معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری: وجود عواملی که باعث انگیزش کارکنان می شود و رفتارهای تشویقی مدیر و سبک رهبری وی می تواند بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی موثر باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها