• بررسی استرس های شغلی کارکنان یک واحد نظامی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1378/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1378/01/01
  • تعداد بازدید: 689
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: امروزه استرس به یکی از مهم ترین مسایل مورد مطالعه روانشناسان، روانپزشکان و متخصصان علوم رفتاری تبدیل شده است. مطالعه استرس هم در زمینه سلامت و بهداشت روانی و هم در بررسی عملکرد افراد در سازمان ها دارای اهمیت می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی استرس های شغلی کارکنان یک واحد نظامی بوده است.

  مواد و روش ها: جامعه مورد مطالعه 252 نفر از کارکنان یک واحد نظامی بوده اند که به روش تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای متشکل از بخش تنیدگی شغلی اسپیو، پرسشنامه عوامل استرس زا (محقق ساخته) و پرسشنامه رضایت شغلی بوده است.

  نتایج: به طور کلی بر اساس نتایج در پرسشنامه عوامل استرس زا مجموعا 67 درصد پرسنل دارای استرس زیاد و 11 درصد دارای استرس خیلی زیاد بوده اند. همچنین، بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که استرس های مربوط به کار نقش اصلی را در ایجاد استرس در بین مجموع استرس های خانوادگی و شغلی داشته است. به علاوه نتایج نشان داد که 56 درصد از افراد نمونه مورد بررسی در بعد مسئولیت دارای استرس بوده و 32 درصد نیز در بعد محدوده نقش استرس داشته اند، در حالی که 50 درصد به طور کلی دارای استرس زیاد و 29 درصد در حد متوسط دارای استرس بوده اند و در بعد رضایت شغلی هم 62 درصد آنان از شغل خود در حد متوسط رضایت داشته اند.

  بحث: بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که بین دو گروه از عوامل استرس زا یعنی استرس های شغلی و استرس های مربوط به زندگی شخصی، استرس های شغلی نقش اصلی را در ایجاد استرس در کارکنان داشته اند. همچنین همبستگی بین استرس های شغلی و استرس کلی 0.59 بوده است و همبستگی بین استرس شغلی و استرس شغل و خانواده 0.97 بوده است. بر این اساس تصور می شود که استرس های شغلی عامل اصلی ایجاد استرس در بین کارکنان امنیت پرواز بوده اند. به علاوه استرس های مربوط به نقش که یک گروه از عوامل موثر بر استرس شغلی هستند نیز هر چند با همبستگی کم اما در میزان استرس کارکنان بی تاثیر نبوده اند، ضمن این که بین رضایت از شغل و استرس رابطه معکوس و معنادار مشاهده شده است. نتایج به دست آمده مورد تایید مطالعات قبلی نیز قرار گرفته است. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها