• بررسی استرس های شغلی گروهی از کارکنان سپاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1378/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1378/01/01
  • تعداد بازدید: 513
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   هدف: استرس شغلی نوعی کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی های فردی است که در آن درخواست های محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده انجام آن برآید. این تحقیق درصدد یافتن استرس های شغلی گروهی از کارکنان سیاه است.

  مواد و روش ها: نمونه مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از 164 نفر از کارکنان سپاه که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت از پرسشنامه سنجش استرس کارکنان و پرسشنامه سنجش تنیدگی شغلی اسپیو بوده است.

  یافته ها: بر اساس نتایج حاصله 13.5 درصد نمونه مورد بررسی دارای استرس شغلی زیاد و 72.9 درصد نیز دارای استرس در حد متوسط بوده اند. در میان عوامل استرس زای مربوط به نقش 28 درصد نمونه در محیط فیزیکی دارای استرس زیاد بوده اند. در میان عوامل استرس زای شغلی مربوط به نقش بالاترین میانگین مربوط به استرس ناشی از محیط فیزیکی، دوگانگی نقش و پس از آن محدوده نقش و پایین ترین میانگین را استرس ناشی از مسئولیت به خود اختصاص داده است. در بین عوامل مختلف استرس زا بالاترین میزان همبستگی بین عامل استرس کار- خانواده و استرس کار بدست آمد.

  بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده 63 درصد افراد در بعد تنیدگی ناشی  از مسئولیت دارای استرس متوسط و 28 درصد در عامل محیط کار دارای تنیدگی زیاد بوده اند. بین استرس خانواده و کار و استرس کلی همبستگی بالایی مشاهده شد. نتایج پرسشنامه های تنیدگی و استرس یکدیگر را تایید می کند و این امر دلیل بر استرس زا بودن نوع کار واحد مورد مطالعه است. این نتایج در سایر مطالعات نیز مورد تایید قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها