• کیفیت کتاب ها و سؤالات و شیوه آموزشی خودآموزی در آموزش مداوم: نظرات شرکت کنندگان در خودآموزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 642
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: خودآموزی روشی مناسب برای آموزش مداوم حرف پزشکی بوده و در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور ارزشیابی روش نوین خودآموزی برای مشمولین آموزش مداوم، این مطالعه با هدف تعیین نظرات شرکت کنندگان در برنامه های خودآموزی در زمینه کیفیت کتاب ها و سؤالات و شیوه آموزشی خودآموزی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.

  روش ها: در مطالعه ای توصیفی- مقطعی، از بین پزشکان شرکت کننده در برنامه خودآموزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 84-1383، تعداد 3712 نفر با روش سرشماری انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای شامل مشخصات دموگرافیک و سی و نه گزینه برای بررسی نظرات شرکت کنندگان در مورد شیوه خودآموزی، کیفیت کتب و سؤالات بود که هنگام ثبت نام همراه کتاب خودآموز توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و به صورت توزیع فراوانی و میانگین و انحراف معیار آزمون های anova ,t و رگرسیون خطی انجام گرفت.

  نتایج: میانگین امتیاز نظرات شرکت کنندگان در مورد شیوه آموزشی خودآموزی 0.39±3.96، در مورد کیفیت کتاب ها 0.35±3.80 و در مورد کیفیت سؤالات 0.56±3.74 از کل نمره 5 بود. میانگین امتیازات کسب شده از نظر شرکت کنندگان مسن تر بطور معنی داری بالاتر بود.

  نتیجه گیری: نتایج مطالعه بیانگر کیفیت خوب شیوه خودآموزی، کتب ارائه شده و طراحی سؤالات بود و پزشکان نسبت به این شیوه آموزشی نظر مساعدی داشتند. پیشنهاد می گردد این شیوه آموزشی در سایر دانشگاه ها نیز بکار رود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم