• بررسی رژیم غذائی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد و ارتباط آن با شاخص سلامت دهان و دندان در سال 1384

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 588
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: انسان جهت تامین انرژی، رشد و بقاء بافتها به مواد مغذی نیاز دارد. الگوی تغذیه ای صحیح می تواند در کودکی پایه گذاری شود و نه تنها رشد و تکامل فیزیکی کودک بلکه سلامت مطلوب دهان را فراهم سازد. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل رژیم غذائی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد و ارتباط آن با شاخص های سلامت دندانی در سال 1384 بود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی 191 کودک دختر و پسر 6-5 ساله کودکستانهای شهر مشهد بر اساس نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی رژیم غذائی کودکان از تاریخچه غذائی 3 روزه و جهت آنالیز آن از هرم راهنمای غذائی و نوع مواد مصرفی استفاده گردید. در این کودکان شاخص سلامت دندانی (dmft) نیز تعیین شد. در این مطالعه رابطه ها با استفاده از آزمونهای mann whitney, kruskal wallis, pearson correlation, friedman, wilcoxon مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: حدود 59.2% کودکان مورد مطالعه میزان توصیه شده گوشت/ حبوبات را مصرف نموده بودند. از نظر مصرف لبنیات 47.1%، میوه ها 49.2% و سبزیجات 1.6% میزان توصیه شده را رعایت نموده بودند. در مورد مصرف غلات که بیشترین میزان مصرف را در هرم راهنمای غذائی به خود اختصاص داده است، تنها 24.6% از کودکان مورد مطالعه مصرفی در حدود استاندارد را داشتند. در مقایسه مصرف پنج گروه مواد غذائی اصلی در بین افراد مورد مطالعه، مصرف گوشت و حبوبات وضعیت خوبی را نشان داد ولی از نظر مصرف سبزیجات وضعیت بسیار نامطلوب بود (p<0.001). میانگین و انحراف معیار dmft در افراد تحت مطالعه 4.50±4.05 بود. در مورد رابطه تغذیه با شاخص dmft در هیچکدام از 5 دسته مواد غذایی اصلی رابطه معنی داری مشاهده نشد ولی مصرف چربی و پروتئین رابطه معکوس و معنی داری با میزان پوسیدگی (d) و شاخص dmft نشان داد (p<0.05).

  نتیجه گیری: در مطالعه حاضر بطور مقطعی ارتباط مشخصی بین شاخص سلامت دندانی (dmft)، و مصرف چربی و پروتئین مشاهده شد، هر چند تاثیر تغذیه در سلامت دهان و دندان امری بطئی و دراز مدت می باشد. لذا مطالعات طولی در این زمینه توصیه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها