• بررسی تاثیر ایمنومدولاتوری غلظت های مختلف عصاره پلی ساکاریدی قارچ گانودرما لوسیدوم بر عملکرد ماکروفاژهای صفاقی موش balb/c

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 1094
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: قارچ گانودرما لوسیدوم (ganoderma lucidum) به عنوان یک ایمونومدولاتور طبیعی مطرح شده است. هنوز بطور دقیق مشخص نشده است. که چه ترکیبی از این عصاره مسئول اثرات ایمونومدولاتوری آن می باشد ولی به نظر می رسد که گیرنده 3 کمپلمان (cr3) سطح سلول های مجری سیستم ایمنی به عنوان پذیرنده بتا گلوکان ها (β-glucan) که ترکیب اصلی این عصاره را تشکیل می دهد، عمل می نماید. از آنجایی که فعالیت آنزیم گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز (g6pd) در تنظیم عملکردهای ماکروفاژها از جمله تولیدن نیتریک اکساید نقش مهمی ایفا می کند، ما تاثیر این عصاره را بر viability، فعالیت آنزیم g6pd و تولید نیتریک اکساید (no) در ماکروفاژهای صفاقی موش balb/c تیمار شده بررسی کردیم.

  روش بررسی: ابتدا ماکروفاژهای صفاقی موش balb/c جدا شده و با غلظت های (0.001 ,0.01 ,0.1 ,1 ,10 ,100 μg/ml) از عصاره پلی ساکاریدی قارچ گانودرما لوسیدوم (gl-ps) تیمار شدند و  درصد زنده بودن ماکروفاژها بعد از 24 ساعت انکوباسیون با استفاده از تست mtt بررسی شد و دوز موثر 0.1 μg/ml تعیین گردید. برای تعیین فعالیت ویژه آنزیم گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز(g6pd)  ماکروفازها به مدت 24 ساعت با دوز 0.1 μg/ml از gi-ps انکوبه شدند سپس ماکروفاژها را توسط سونیکاسیون لیز کرده و فعالیت ویژه آنزیم g6pd با سنجش تغییر جذب nadph در طول موج 339 nm و تعیین غلظت پروتئین با روش برادفورد در عصاره رویی سلولی بدست آمد. همچنین بعد از 18 ساعت انکوباسیون، میزان تولید نیتریک اکساید (no) با استفاده از روش رنگ سنجی گریس شنجیده شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم