• تاثیرات شوک سرمایی بر کورتکس حسی-حرکتی مغز موش بالغ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 558
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: شوک سرمایی به عنوان یک مدل مفید برای مطالعه مکانیزم آسیب مغزی تروماتیک بکار می رود. از این مدل برای ایجاد ادم مغزی استفاده می گردد. ادم مغزی یک وضعیت پاتوفیزیولوژیک است که در آن میزان آب مغز افزایش می یابد. این حالت می تواند بدنبال انواعی از آسیب های مغزی از جمله ایسکمی، تروما، تومور و عفونت رخ دهد. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیرات شوک سرمایی بر کورتکس حسی-حرکتی مغز موش بود.

  روش بررسی: در تحقیق حاضر از موش های نر بالغ 8-6 هفته ای با وزن 35-30 گرم از نژاد nmri استفاده گردید (در هر گروه 5 موش). جهت ایجاد شوک سرمایی، پروپ فلزی با ازت مایع سرد شد و بر سطح جمجه در بالای لوب پاریتال قرار گرفت. 72 ساعت پس از ایجاد ضایعه مغز موش ها برداشته شد و برش هایی به منظور مطالعه مورفومتری تهیه گردید. داده های بدست آمده با آزمون tukey's hsd ,anova تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که تعداد سلول های عصبی زنده در گروه مدل به صورت معنی داری از گروه کنترل کمتر می باشد (p<0.05).

  نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که شوک سرمایی تعداد سلول های عصبی زنده را در کورتکس حسی-حرکتی مغز موش کاهش داده و موجب مرگ سلولی در کورتکس می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم