• بررسی آزمون پوستی با سرم خود بیمار در بیماران مبتلا به کهیر مزمن با علت ناشناخته

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 661
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: در بسیاری از بیماران مبتلا به کهیر مزمن علت بیماری با استفاده از روش های معمول تشخیصی ناشناخته باقی می ماند. در آزمون های به عمل آمده به طریق in vitro مشخص شده که حداقل در یک سوم از این بیماران کهیر منشا خود ایمن دارد. هدف از انجام این مطالعه تعیین شیوع کهیر مزمن خود ایمن با استفاده از (autologous serum skin test) asst در بین بیماران مبتلا به کهیر مزمن خود ایمن با علت ناشناخته و مقایسه بالینی دو گروه asst مثبت و asst منفی بوده است.

  مواد و روش ها: این مطالعه بر روی 79 بیمار مبتلا به کهیر مزمن با علت ناشناخته انجام شده است. برای انجام asst مقدار 0.05 میلی لیتر از سرم بیمار و به همان میزان محلول نرمال سالین به عنوان کنترل به ترتیب در ساعد دست راست و دست چپ به صورت داخل درمی تزریق شد. بروز ضایعه کهیری در محل تزریق سرم با قطر بزرگتر از 1.5 میلی متر نسبت به محل تزریق سالین به عنوان آزمون مثبت تلقی می گردید. همچنین ما بیماران با تست پوستی مثبت و منفی را بر اساس شرح حال، تظاهرات بالینی و آزمایش های معمول پاراکلینیکی با هم مقایسه نمودیم.

  یافته ها: از 79 بیمار، 31 نفر (39.2 درصد) asst مثبت داشتند. بیماران گروه asst مثبت دفعات حملات بیشتری نسبت به گروه asst منفی داشتند (p=0.04). اما از نظر متغیرهای دیگر بالینی، مثل مدت بروز بیماری، مدت زمان هر حمله، و نیز آزمایشگاهی تفاوت معنی داری بین آن ها مشاهده گردید.

  نتیجه گیری: در درصد قابل توجهی از بیماران مبتلا به کهیر مزمن با علت ناشناخته asst مثبت است که به احتمال زیاد کهیر در این بیماران منشا خود ایمن دارد. از آن جا که این بیماران از نظر بالینی و آزمون های آزمایشگاهی قابل افتراق با گروه غیر خود ایمن نمی باشند، استفاده از این آزمون ساده می تواند در تشخیص و در نهایت در درمان این بیماران بسیار مفید باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها