• شناسائی مولکولی ژن تولیدکننده پروتئین شوک حرارتی 70 کیلودالتونی در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ورو کوزوم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 1034
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سابقه و هدف: ترایکوفایتون ورو کوزوم (t.verrucosum) یکی از قارچ های درماتوفیت است که پوست و ضمائم آن در انسان و حیوانات به ویژه دام را مورد تهاجم قرار می دهد. در مطالعه حاضر سعی شده است تا پروتئین های کاپرونی منسوب به پروتئین های شوک حرارتی 70 کیلو دالتونی در این قارچ تشخیص داده شده و بیان ژن مولد آن تحت شرایط استرس گرمایی بررسی شود.

  روش بررسی: در این مطالعه تجربی، پرایمرهایی به اندازه 20 یا 21 نوکلوئید با استفاده از نواحی بسیار ثابت ژن های مشابه دیگر طراحی گردیدند. این پرایمرها در pcr های متعددی با استفاده از dna ژنومی و نیز cdna قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ورو کوزوم به کار گرفته شده و قطعات pcr حاصله، تعیین توالی گردیدند.

  یافته ها: در این بررسی 2217 نوکلوئید از این ژن جدید، توالی یابی شد که orf آن به طول 1962 bp بوده، حاوی دو اینترون می باشد و پروئینی با 654 آمینواسید را رمز می نماید. پروتئین حاصله غنی از گلیسین، آلانین و گلوتامیک اسید بود در حالی که میزان تریپتوفان و  سیستئین آن ناچیز است. مقایسه توالی های به دست آمده در بانک اطلاعات ژنی چه در مورد ژن جدید و چه در مورد آمینواسید منتج از آن، همولوژی معنی داری را با دیگر پروتیئن های شوک حرارتی 70 کیلودالتونی نشان داده است. مطالعات بیشتر نشان داد بیان انین ژن تحت تاثیر استرس های حرارتی افزایش می یابد.

  نتیجه گیری: ژن سنتزکننده پروتئین شوک حرارتی 70 کیلودالتونی که از قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ورو کوزوم به دست آمده است، از نظر توالی نوکلئوتیدی شباهت زیادی با سایر ژن های این خانواده در دیگر ارگانیسم ها دارد. این پروتئین به طور محسوسی میکروارگانیسم را در برابر استرس های گرمائی محافظت می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها