• بررسی تأثیر داروی گریزئوفولوین بر روی بیان ژن atpase -subunit g در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون روبروم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 561
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: ترایکوفایتون روبروم یکی از درماتوفیت های انساندوست با انتشار جهانی است. این ارگانیسم یکی از عوامل شایع کچلی در انسان به ویژه کچلی کشالۀ ران، بدن، پا و دست در همه نواحی دنیا می باشد. خصوصیات متعددی از این قارچ تا به حال مورد بررسی قرار گرفته است، با این وجود در زمینه زیست شناسی مولکولی این قارچ، مطالعات محدودی صورت گرفته است. در مطالعه حاضر سعی شده است تا بیان زیر واحد g ژن atpase در این قارچ تحت اثر داروی گریزئوفولوین بررسی شده و تغییرات میکروسکوپی نیز تحت تأثیر دارو مشخص گردند.

  روش بررسی: در این مطالعه بنیادی، رقت هایی از گریزئوفولوین که توأم با رشد قارچ بود، تهیه شد و با نمونه شاهد که هیچگونه دارویی روی آن اثر داده نشده مقایسه گردید. در این بررسی نمونه ها تحت تأثیر رقت های مورد نظر دارو، از نظر میکروسکپی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از آن rna آنها استخراج شد. به دنبال آن rt-pcr هر سه نمونه به طور همزمان انجام گردید تا بیان زیرواحد g ژن atpase تحت اثر رقت های گریزئوفولوین مورد بررسی قرار گیرد.

  یافته ها: از نظر میکروسکوپی در رقت 10 میکروگرم در میلی لیتر گریزئوفولوین، میزان کوتاه شدن و خمیده شدن میسلیوم ها نسبت به رقت 5 میکروگرم در میلی لیتر بیشتر بود. همچنین از نظر بیان ژن، در غلظت 5 میکروگرم در میلی لیتر بیان زیرواحد g ژن atpase  افزایش یافت، اما با افزایش میزان غلظت به 10 میکروگرم در میلی لیتر بیان ژن، کاهش پیدا کرد .

  نتیجه گیری: داروی گریزئوفولوین تا رقت معین بر روی خصوصیات میکروسکپی قارچ ترایکوفایتون روبروم، تأثیر محسوسی دارد، ضمن این که بیان زیر واحد g ژن  atpase را افزایش می دهد. اما در رقت های بالاتر یا به دلیل کاهش رشد ترایکوفایتون روبروم و یا به دلیل ایجاد نوعی ایجاد تحمل در قارچ، بیان ژن به تدریج کاهش پیدا می کند .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها