همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مقایسه کودک آزاری بین کودکان عادی و کودکان دارای اختلال یادگیری در مقطع ابتدایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 921
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف: تحقیق حاضر به منظور مقایسه کودک آزاری در کودکان عادی و کودکان دارای اختلال یاد گیری 7 تا 12 ساله شهر تهران انجام گرفت.

  روش بررسی: این مطالعه تحلیلی و مقطعی، از نوع علی مقایسه ای می باشد. به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 120 دانش آموز عادی از مناطق 3، 7 و 15 آموزش و پرورش شهر تهران و 120 دانش آموز دارای اختلال یادگیری از سه مرکز 1، 2 و 3 انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه معتبر کودک آزاری تحت ارزیابی قرار گرفتند. داده های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رتبه ای فریدمن و آزمونهای تی زوجی و تی مستقل تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: تفاوت معناداری در میانگین نمرات آزار عاطفی (p<0.001) و نمره کل (p=0.002) کودک آزاری به دست آمده از پاسخ های کودکان، در بین دو گروه کودکان عادی و کودکان دارای اختلال یادگیری مشاهده شد. مطابق نظرات والدین نیز تفاوت معناداری بین میانگین نمرات آزار عاطفی (p<0.001)، آزار جسمی (p=0.011) و نمره کل کودک آزاری (p<0.001) دو گروه کودکان عادی و کودکان دارای اختلال یادگیری به دست آمد. همچنین تفاوت معناداری بین نظرات کودکان با والدینشان در مولفه آزار جسمی (p=0.002)، آزار جنسی (p<0.001) و غفلت (p<0.01) وجود داشت.

  نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل به نظر می رسد که بین میزان کودک آزاری بر حسب نوع در کودکان عادی و کودکان دارای اختلال یادگیری تفاوت وجود دارد و برخلاف گذشته، بیشتر از نوع آزار عاطفی است. بنابراین ضروری است متخصصان بهداشت روان، برنامه هایی به منظور آموزش والدین در آینده تدارک ببینند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها