اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستانی منطقه 9 تهران از اثرات قرص های جنون آور (اکس)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 724
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: در میان مواد مخدر، ظهور قرص های روانگردان (اکتساسی) خطر جدیدی است که طرفداران ویژه ای میان نوجوانان و جوانان دارد. به نظر می رسد با توجه به جدید بودن قرص های اکستاسی و نامتشابه بودن عوارض مصرف آن با سایر مواد مخدر، میزان آگاهی و شناخت افراد جامعه مورد مطالعه از آن کم باشد، لذا هدف این تحقیق شناخت میزان آگاهی دانش آموزان از اثرات قرص های جنون آور است.

  روش بررسی: این پژوهش توصیفی و مقطعی بر روی 154 دانش آموز پایه سوم دبیرستان از منطقه 9 تهران که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و میزان آگاهی آنان در زمینه موضوع تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته سنجیده شده صورت گرفت. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری با نظر متخصصین و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و ارزیابی همسانی درونی سئوالات انجام و مقدار ضریب 0.85 بود که مطلوب می باشد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و آزمون مان ویتنی استفاه شد.

  یافته ها: دانش آموزان به 14.7 درصد پرسش ها پاسخ غلط و به 38 درصد آنها پاسخ می دانم داده و هر دانش آموز به طور متوسط به 2 سئوال پاسخ غلط داده و پاسخ درست را به خوبی نمی دانست. میزان آگاهی کلی دانش آموزان دختر و پسر اختلاف معنادار نداشت (p=0.573). همچنین رابطه معنادار بین میزان آگاهی دانش آموزان از آثار مصرف و عوارض سوء قرص اکس و جنسیت آنان وجود ندارد (p=0.572).

  نتیجه گیری: میزان آگاهی و شناخت دانش آموزان از علائم مصرف و عوارض سوء قرص های اکس در سطح پایینی (47.3 درصد) قرار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم