• مقایسه ی مدول تغییر شکل توده ی سنگ حاصل از نمودار تنش – کرنش و روابط مبتنی بر جابجایی ها در مدل عددی 3dec

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/01/01
  • تعداد بازدید: 800
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در طراحی سازه هایی که بر روی سنگ یا داخل سنگ احداث می شوند، تعیین مدول تغییرشکل توده ی سنگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدول تغییرشکل، نسبت تنش ها به کرنش های متناظر در طول بارگذاری است. آزمایش های برجا و مدل سازی عددی از راه های تعیین مدول توده می باشند .یکی از آزمایش های متداول، آزمایش بارگذاری صفحه است. در این آزمایش امکان اندازه گیری مستقیم مدول وجود ندارد و این خصوصیت از طریق اندازه گیری جابجایی دیواره های بارگذاری شده به صورت غیرمستقیم برآورد می شود. در روابط پیشنهادی مختلف، ارتباط بین جابجایی در نقاط مشخص و مدول توده ارائه شده است. با توجه به فرض رفتار الاستیک در شکل گیری روابط و نتایج مختلف هر رابطه، دقت نتایج نیاز به بررسی دارد. در این پژوهش با مدل سازی آزمایش بارگذاری صفحه با استفاده از نرم افزار 3dec مبتنی بر روش اجزای مجزا، علاوه بر ثبت جابجایی ها مشابه شرایط برجا، منحنی های تنش-کرنش به عنوان خروجی مدل به دست می آید. با در نظر گرفتن جابجایی های ثبت شده، مدول تغییرشکل با استفاده از روابط حاصل می شود. همچنین مدول حاصل از شیب نمودار تنش-کرنش تعیین می گردد. در نهایت مقایسه ای بین مقادیر انجام می شود. در محدوده مطالعات انجام شده، نتایج حاصل از روابط مبتنی بر جابجایی، مقادیر مدول کمتری را نتیجه می دهند که این به معنای محافظه کارانه بودن روابط است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها