• تاثیر ارائه خدمات مددکاری در کاهش نیازهای بهداشتی – درمانی سالمندان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 489
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: مراقبت از تعداد روزافزون سالمندان، از جنبه های مهم مراقبت های بهداشتی -درمانی است و مددکار اجتماعی می تواند در رفع نیازهای سالمندان نقش ایفا کند.

  هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر به کارگیری مددکاران اجتماعی در رفع نیازهای سالمندان انجام شد.

  مواد و روش ها: این کارآزمایی در عرصه بر روی 75 سالمند بالای 60 سال شهر اصفهان انجام شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. با همکاری مددکاران داوطلب و ارائه خدمات مددکاری به مدت 6 ماه، نیازهای سالمندان توسط پرسش نامه، قبل و پس از ارائه خدمات مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری t زوجی و anova تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: نمره نیازهای عاطفی -روانی و بهداشتی -درمانی سالمندان پس از ارائه خدمات مددکاری کاهش معنی داری نسبت به شروع مطالعه داشت (p<0.0001). در بررسی ارتباط عوامل جنس، سن، وضعیت تاهل و تحصیلات با میانگین کاهش این نیازها مشخص شد که سن و جنس ارتباط معنی داری با کاهش نیازها نداشتند، ولی ارتباط بین تاهل و تحصیلات با کاهش

  این نیازها از نظر آماری معنی دار بود.

  نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که خدمات مددکاری با اجرای فرآیندی کم هزینه و به کارگیری امکانات مو جود می تواند نیازهای سالمندان را برآورده سازد و مشکلات آنها را کاهش دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها