• بررسی تأثیر تشکچه ارگونومیک بر اندکسهای rula score در رانندگان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/06/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/06/27
  • تعداد بازدید: 538
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: رانندگی از جمله مشاغلی است که در آن به دلیل پوسچرهای نامناسب و کشش و تنشهای وارد شده به سیستم اسکلتی-عضلانی، فرد در معرض اختلالاتی در این نواحی قرار می گیرد. جهت اصلاح پوسچر بدن رانندگان و بهبود شرایط بدنی آنها تشکچه ای طراحی و ساخته شده است. برای ارزیابی میزان اثربخشی این وسیله اقدام به ارزیابی پوسچر رانندگان در دو مرحله قبل و بعد از استفاده از تشکچه بر روی صندلی آنها گردید.

  روش تحقیق: این تحقیق توصیفی-تحلیلی و مداخله ای بر روی 95 نفر از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان انجام شد. روش انجام کار به این صورت بود که از تکراری ترین پوسچر فرد حین رانندگی عکسبرداری کرده و سپس تشکچه مذکور را روی صندلی نصب کردیم. مجدداً در حین رانندگی از پوسچر فرد عکسبرداری شد. سپس با استفاده از متد ارزیابی پوسچر rula وضعیت بدن فرد در دو حالت قبل و بعد از مداخله ارزیابی گردید.

  یافته ها: نتایج حاصل از آزمون آماری ویلکاکسون نشان داد که اندکس گردن با (p<0.001)، اندکس تنه با (p<0.001) و اسکور نهایی rula با (p<0.001) پس از استفاده از تشکچه تغییر کرده اند.

  نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، تشکچه مورد استفاده در اصلاح پوسچر قسمتهایی از بدن مؤثر است .اما این اصلاحات در حدی نیست که پوسچر فرد را به حالت نرمال برساند. پیشنهاد می شود برای افزایش اثربخشی این تشکچه با کمک طراح صنعتی و ارگونومیست اصلاحات بیشتری بر روی آن انجام شده و کارایی آن مجدداً بررسی شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها