• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/06
  • تعداد بازدید: 471
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: لیبر طولانی سبب مشکلات مادری و نوزادی، مرگ پری ناتال و افزایش خطر سزارین می شود. طب سوزنی با قرار دادن سوزن در نقاط خاصی از بدن و تحریک اکسی توسین کاهش این دوره را سبب می شود.

  هدف: بررسی اثر سوزنی بر مدت لیبر.

  مواد و روش ها: این مطالعه بر 60 زن باردار دارای شرایط ورود به مطالعه انجام شد که به بخش زایمان بیمارستان مریم در تهران مراجعه کرده بودند. پس از کسب رضایت، مادران به طور تصادفی به دو گروه طب سوزنی و شاهد تقسیم شدند. در گروه اول از 12 نقطه واقعی که در منابع طب سوزنی به آنها اشاره شده و در گروه دوم از 6 نقطه به عنوان پلاسبو استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری با نرم افزار spss نسخه 11 انجام شد.

  نتایج: مدت مرحله اول در گروه مورد 169.6 دقیقه و در گروه شاهد 165.3 دقیقه ثبت شد. اختلاف آماری معنی داری نبود (p=0.297). مدت مرحله دوم در گروه مورد و شاهد به ترتیب 33 و 31.67 دقیقه بود که باز هم اختلاف معنی دار نداشت (p=0.161). همچنین دریافت اکسی توسین در گروه شاهد بیشتر از گروه مورد و این اختلاف نیز معنی دار بود (p=0.03).

  نتیجه گیری: طب سوزنی تاثیری بر مدت زایمان ندارد و تنها نیاز به اکسی توسین را در گروه مورد کاهش می دهد. با وارد کردن سوزن در نواحی خاص، مدت لیبر با ترشح اکسی توسین کاهش می یابد. تاثیر طب سوزنی بر مدت و درد زایمان در بسیاری از پژوهش ها جای بحث و مطالعه فراوان دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها