• ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط دانشجویان با سطوح مختلف پیشرفت تحصیلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/18
  • تعداد بازدید: 597
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: اساتید به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام آموزش عالی بطور مستمر و به رو شهای مختلف، از جمله توسط دانشجویان ارزشیابی می شوند. نظر به این که گروهی از اساتید، با ارزشیابی توسط دانشجویان ضعیف، موافق نیستند، مطالعه حاضر به منظور تعیین ارتباط بین نمره ارزشیابی اساتید و سطوح مختلف پیشرفت تحصیلی دانشجویان طراحی و اجرا گردید.

  روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی که در سال 1386 در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد، 63 نفر از اساتید به روش سرشماری انتخاب شدند و با تکمیل 2700 پرسشنامه توسط تمامی دانشجویان رشته پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ارزشیابی اساتید بود که روایی و پایایی آن توسط مرکز توسعه آموزش دانشگاه تایید شده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار spss (ویرایش 11.5) در سطح معنی داری p<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها: میانگین نمرات ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان ممتاز، متوسط و ضعیف به ترتیب 11.46±55.59، 12.49±55.70 و 12.23±55.51 بود (p=0.96). در بررسی حیطه های مختلف مورد ارزشیابی، فقط در حیطه شؤون مدرسی بین دانشجویان ممتاز و ضعیف اختلاف معنی داری مشاهده گردید (p=0.03).

  نتیجه گیری: با توجه به این که بین نمره ارزشیابی اساتید و سطوح مختلف پیشرفت تحصیلی دانشجویان اختلاف معنی داری مشاهده نشد، به نظر می رسد که سطح علمی دانشجویان در ارزشیابی اساتید تأثیر چندانی ندارد و از این رو این متغیر نمی تواند به عنوان یک عامل سوگیری در ارزشیابی اساتید تلقی گردد. اختلاف مشاهده شده در حیطه شؤون مدرسی، می تواند تأکیدی بر لزوم رعایت بیشتر عدالت اساتید در برخورد با دانشجویان باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها