• بررسی آثار و پیامدهای گردشگری مذهبی بر توسعه شهر طبس (مطالعه موردی آستانه مبارک حسین بن موسی کاظم (ع))

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/08/01
  • تعداد بازدید: 467
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  توریسم زیارتی و دینی یکی از اولویت ها و سیاست های مهم گردشگری حال حاضر جامعه ایران می باشد، که می تواند نقش بسیار بارزی در گردشگری حلال، همگرایی فرهنگی و تغییرات محیطی در جهان اسلام علی الخصوص منطقه مورد بازدید را، با توجه به بررسی و مطالعه سازمان جهانی گردشگری (wot) دارا باشد. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی آثار و پیامدهای گردشگری مذهبی بر شهر طبس که آستانه مبارکه حسین بن موسی کاظم (ع) در آن است می باشد. روش استفاده در این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است که به این منظور پرسشنامه ای شامل 20 سوال طرح گردیده و با همت اساتید و کارشناسان اصلاح و روایی آن تایید گردید و پایایی پرسشنامه، با بدست آوردن آلفای کرونباخ 0.74 مورد تاییر قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل همه کسانی است که به زیارت امامزاده حسین بن موسی کاظم (ع) مشرف شده اند. با استفاده از نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی تعداد 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که پرسشنامه مذکور به صورت حضوری بین آنها توزیع شد، از این تعداد 89 پرسش نامه برای آنالیز وارد تحقیق شد و 11 پرسش نامه به دلایل مختلف ارجاع نگردید. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با کمک نرم افزار spss و با روش های آمار توصیفی-و استنباطی و روش همبستگی پیرسون صورت گرفته است. نتایج بررسی نشان داد که گردشگری مذهبی دارای پیامدهای اقتصادی-معیشتی، اجتماعی-فرهنگی، فیزیکی-محیطی بر شهر طبس و امامزاده حسین بین موسی کاظم (ع) است و با آنها رابطه معنادار و مثبتی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها