• بررسی نقش و عملکرد شوراها و دهیاری ها در مدیریت راهبردی توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستای سراباغ دهستان سراباغ)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/02/10
  • تعداد بازدید: 592
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این پژوهش به ارزیابی نقش و عملکرد شوراها و دهیاری ها در مدیریت توسعه روستایی روستای سراباغ از دهستان سراباغ استان ایلام می پردازد. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. جامعه آماری ما با استفاده از فرمول کوکران شامل 343 نفر از سرپرستان خانوارهای روستای سراباغ تشکیل می دهد که بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده 40 نفر به عنوان جامعه آماری برای این پژوهش انتخاب شد که پرسشنامه بین آنان پخش شد. داده های حاصل از پرسشنامه از طریق نرم افزار spss و با استفاده از روش آماری رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل عملکرد شوراها و دهیاری ها به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و میزان رضایتمندی به عنوان متغیرهای مستقل می باشد. پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.70 به دست آمد. نتایج پژوهش حاکی از این است که مردم از عملکرد شوراها و دهیاری ها رضایت چندانی ندارند ولی در کل عملکرد شوراها و دهیاری ها در توسعه اجتماعی و اقتصادی روستا مثبت بوده است. نتیجه نهایی حاصل از یافته ها نشان می دهد که فرضیه اول و دوم که مربوط به متغیر اجتماعی و اقتصادی می باشد، پذیرفته شده و فرضیه های سوم و چهارم که مربوط به متغیرهای میزان رضایتمندی و زیست محیطی می باشد، رد شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها