• بررسی منشا خوردگی تیوب های water wall بویلر در صنایع پتروشیمی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/02/10
  • تعداد بازدید: 850
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بویلرها و سایر انواع تجهیزات بخار در معرض محدوده وسیعی از انواع تخریب با مکانیزم های مختلف قرار دارند. مهم ترین عامل بروز تخریب در این سیستم ها عمدتاً پدیده خوردگی بوده که شامل خوردگی قلیایی، خوردگی اکسیژنی، خوردگی حفره ای، خوردگی سایشی، خوردگی تنشی  sccو تخریب هیدروژنی است. چنین تخریب هایی در بویلر ها معمولا به دلیل طراحی اولیه، عیوب ساخت، انتخاب نادرست مواد، بهره برداری نادرست، عدم انجام عملیات صحیح شرایط سازی و کنترل آب و غیره است. حال آنکه بهره برداری نادرست از بویلر ها در هنگام سرویس، سهم عمده ای در ایجاد تخریب در چنین تجهیزاتی داشته و معمولا در اثر پدیده فر اگرمادهی (over heating)، اکسیژن زدایی ناقص، تصفیه آب  (water treatment)به صورت نامطلوب و عیوب ساخت ایجاد می شود. در این میان، تصفیه نامطلوب آب به شدت بر روی عملکرد بویلر تاثیر دارد. در تحقیق پیش رو علل تخریب خوردگی تیوب های water wall در صنایع پتروشیمی بررسی شده است. این تحقیق شامل مشاهدات ظاهری، تصاویر میکروسکوپ نوری، تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی sem بررسی ترکیب شیمیایی رسوب های سیستم بویلر توسط آنالیز xrd، اندازه گیری دانسیته سطحی رسوب ها (وزن رسوب موجود بر واحد سطح) و آنالیز عناصر موجود در آب بویلر است. سپس با توجه به بررسی های انجام شده، به عوامل موثر در پیدایش تخریب بویلر پرداخته شده است. جهت پیشگیری از ایجاد تخریب و خوردگی در بویلر راهکار هایی عنوان شده که از آن جمله این است که کیفیت آب dm تحویلی بایستی بهبود یافته، به نحوی که تغییرات زیاد  ph آب ورودی به بویلر ها و حضور یون کلر در آن رفع شود. هم چنین عملیات شرایط سازی آب مصرفی در بویلر ها که با افزودن مخلوطی از مواد معدنی (عمدتا ترکیبات فسفات دار) و مواد آلی است بایستی تغییر یافته و رژیم مواد شیمیایی مصرفی کاملاً به مواد آلی پیشنهادی تغییر یابد. در انتها لازم به ذکر است که جهت جلوگیری از تخریب های ایجاد شده در بویلر بایستی برنامه ای مدون جهت بازرسی به موقع سیستم (داخلی و خارجی) بر اساس استاندارد، طرح ریزی شده که در این راستا عملیات شستشوی شیمیایی دوره ای یکی از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی جهت جلوگیری از تخریب های آتی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم