• مقایسۀ بین روشهای تحلیلی و عددی در تعیین خط فریاتیک در درون سدهای خاکی همگن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/10/01
  • تعداد بازدید: 454
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  افزایش سریع جمعیت در دنیا و احتیاجات روزافزون بشر به فراوردههای کشاورزی و دامی و نیاز جامعه  به منابع انرژی موجب گردیده است که تاحد امکان از هر قطره آبی استفاده صحیح و بهر ه برداری کامل به عمل آید. از جمله عوامل مهم در خرابی سدهای خاکی، نشت از بدنه و همچنین زیر سد است و از آنجا که خط نشت آزاد مرز تفکیک ناحیه اشباع از غیر اشباع است، تعیین دقیق موقعیت آن در مسائل پایداری سدهای خاکی اهمیت ویژه ای دارد. به طور کلی به منظور تعیین محل سطح آزاد نشت از روش های مختلف تحلیلی چون فرمول های تقریبی و تجربی ویا حل از طریق رسم شبکه جریان استفاده می شود. همچنین می توان از روش های مختلف عددی نظیر روش تفاضل های محدود، روش اجزای محدود و روش حجم محدود نیز در تعیین محل سطح آزاد نشت بهره گرفت. در این مقاله یک سد فرضی با زهکش افقی بر روی بستر غیرقابل نفوذ در نظر گرفته شد. با استفاده از روش تحلیلی کازنی، با تغییر پارامترهای طول زهکش افقی و ارتفاع آب، بالاترین خط نشت (خط فریاتیک) محاسبه و رسم گردید. سپس سد مذکور بوسیلۀ نرم افزارseep/w  مدل سازی شده و خط فریاتیک رسم شد. نتایج تحقیق نشان داد که خطای روش عددی المان محدود نسبت به روش های تحلیلی موجود جزیی و قابل صرفنظر کردن بوده وseep/w  نرم افزاری قدرتمند جهت شبیه سازی خط فریاتیک داخل سد خاکی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها