• وضعیت کنونی و روند ده ساله شاخص های سوء تغذیه کودکان زیر 5 سال در ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/03/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/03/01
  • تعداد بازدید: 694
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه و اهداف : سوء تغذیه در کودکان زیر 5 سال و کمبود ریزمغذی ها از مشکلات مهم تغذیه ای هر کشوری محسوب می شود. سوء تغذیه در این گروه سنی با عوارض متعدد از جمله اختلال رشد جسمی و تکامل مغزی، کاهش بهره هوشی، کاهش قدرت یادگیری و افت تحصیلی و افزایش موارد ابتلا به بیماری ها، پوکی استخوان و در نهایت کاهش توانمندی های ذهنی و جسمی کودکان در بزرگسالی همراه است. داشتن اطلاعات کامل و جامع از وضعیت تغذیه و میزان شیوع سوء تغذیه کودکان، هدف این بررسی برای برنامه ریزی های بعدی در جهت کاهش سو ءتغذیه، بهبود وضعیت تغذیه و ارتقای سلامت در کشور است.

  روش کار : این مطالعه یک بررسی مقطعی حاصل از داده های 34200 کودک 0 تا 72 ماهه ایرانی در 28 استان کشور است . روش نمونه گیری در هر استان به صورت خوشه ای با خوشه های نا برابر از نظر تعداد خانوار و برابر از نظر تعداد کودکان 0 تا 72 ماهه بوده است. وزن و قد کلیه نمونه ها تعیین و پس از ورود اطلاعات به نرم افزار آماری ep16 ویراش 6.04b، در هریک از مناطق شهری و روستائی هر استان، شیوع کم وزنی و کوتاه قدی و لاغری تعیین شد . سپس شیوع موزون شده هر یک از انواع سوءتغذیه پروتئین – انرژی در هریک از استان های کشور و در سطح ملی محاسبه گردید.

  نتایج: 4.7  درصد از کودکان کل  کشور (4.9%-4.5%=(c195% مبتلا به کوتاه قدی هستند و شیوع کوتاه قدی در کودکان شهری به طور معنی داری کمتر از کودکان روستائی است. (به ترتیب %3.5- 3.1 در مقایسه با %7.1%- 6.5%، 95%ci). هم چنین 5.2 درصد از کودکان کل کشور (%5.4-5.1=c195%) مبتلا به کم وزنی هستند. شیوع کم وزنی در کودکان شهری به طور معنی داری کمتر از کودکان روستائی است. علاوه بر این شیوع لاغری نیز در کودکان زیر 5 سال کشور، 3.7% (3.9-3.5%، 0.95 (ci برآورد می گردد که در مناطق شهری به طور معن یداری بیش از مناطق روستائی است. (به ترتیب 4.3- 3.8% در مقایسه  با 3.5-3%، 0.95 (ci

  نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان دهنده قرار داشتن کشورمان در زمره مناطق با شیوع پائین از نظر وضعیت سوء تغذیه پروتئین – انرژی در کود کان زیر 5 سال است. گرچه در مقایسه با نتایج مطالعات گذشته، کاهش محسوسی در خصوص کلیه انواع سوء تغذیه پروتئین انرژی در تمامی سطوح مشاهده می شود، لیکن تفاوت های موجود مابین استان ها و مناطق مختلف کشور که به نوعی ناشی از تفاوت های موجود در سطح توسعه یافتگی این مناطق است نشان دهنده لزوم طراحی و اجرای راهک رهای هدف مند است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها