• اپیدمیولوژی مالاریا در استان اردبیل، 79-1378

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1381/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1381/03/10
  • تعداد بازدید: 383
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: در چند سال اخیر بیماری مالاریا یکی از مشکلات اصلی در شهرستان پارساباد بوده و بخش زیادی از توان سیستم بهداشتی صرف مقابله با این بیماری شده است. هدف ما از این مطالعه بررسی برخی جنبه های اپیدمیولوژیک مالاریا در سال های 79-1378 بوده است.

   روش کار: یافته های ثبت شده حاصل از تکمیل فرم اپیدمیولوژی برای 509 مورد ثبت گزارش شده مالاریا در سال های 79-1378 با استفاده از نرم افزار آماری epi2000 تجزیه و تحلیل شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از تشکیل جداول فراوانی و آزمون های آماری مجذور کای و آنالیز واریانس یکطرفه استفاده گردید.

   یافته ها: 69.6% از موارد مربوط به سال 1379 و بقیه مربوط به سال 1378 بودند. تمامی 509 مورد مالاریای تشخیص داده شده از نوع وایواکس بوده و مربوط به 7 ماه اول سال بودند. بیشترین بروز علایم مربوط به لرز با 488 مورد (95.9%) و تب با 481 مورد (94.5%) بوده است. تعریق تنها در 3.9% از موارد وجود داشت. میانگین سنی و انحراف معیار مبتلایان 15.6±22.9 سال بود. در توزیع بروز علایم اصلی تب و لرز در دو جنس اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری: شیوع بیشتر تب و لرز با یافته های پیشین تطابق داشت. وجود هر یک از این دو علامت در بیمارانی که در منطقه پارساباد زندگی می کنند یا اخیراً به آنجا سفر کرده اند باید پزشک را به وجود بیماری مشکوک نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها